Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Wtorek, 25 Styczeń 2022

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

      sg
 
      info

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Odpady komunalne

Harmonogramy wywozu odpadów w 2020 roku:Harmonogram wywozu śmieci w 2019 r. ... tu kliknijHARMONOGRAMY WYWOZU ŚMIECI 2018

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z nieruchomości prowadzących działalność gastronomiczną, hotelarską, handlu artykułami spożywczymi

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z posesji o utrudnionym dojeździesegregacja

1. Wysokość stawek za odbieranie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r. wynosi odpowiednio za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na   terenie   nieruchomości ;  

zamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób ;

- selektywny wynosi miesięcznie:

 1. dla gospodarstwa domowego 1 osobowego                 - 18,00 zł
 2. dla gospodarstwa domowego 2 osobowego                 - 28,00 zł
 3. dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej - 42,00 zł

- nieselektywny wynosi miesięcznie:

 1. dla gospodarstwa domowego 1 osobowego                 – 27,00 zł
 2. dla gospodarstwa domowego 2 osobowego                 – 42,00 zł
 3. dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej – 63,00 zł

niezamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób:

 - selektywny stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynosi;

 1. 12,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
 2. 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
 3. 48,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
 4. 233,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
 5. 1253,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów

- nieselektywny stawka za pojemnik o określonej pojemności wynosi;

 1. 18,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
 2. 36,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
 3. 72,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
 4. 350,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
 5. 1880,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów

Liczba pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości niezamieszkałych powinna być wystarczająca do  umieszczenia w nich powstałych odpadów usuwanych z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec, z uwzględnieniem następujących norm:

 1. Dla zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych jeden pojemnik 120 dm³ na nie więcej niż 10 pracowników,
 2. dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli, placówek leczniczych 3 dm³ na każdego ucznia, dziecko, pacjenta i pracownika,

 

2. Na terenie gminy Mielec funkcjonuje system segregacji odpadów z podziałem na:

 • szkło (białe i kolorowe) – worek zielony;
 • papier – worek niebieski;
 • metale i tworzywa sztuczne – worek żółty
 • odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych)– worek brązowy (BIO).

Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych pozbywać się będą zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach,workach koloru czarnego.

 

3. Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych ) z terenu nieruchomości:

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września jeden raz na dwa tygodnie,
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na dwa tygodnie,
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy, a właściciele nieruchomości prowadzą;
  • działalność gastronomiczną , hotelarską, handlu artykułami spożywczymi- jeden raz na dwa tygodnie,
  • pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na cztery tygodnie.

 

4. Ustalono  częstotliwość odbierania   segregowanych odpadów  komunalnych z terenu     

 z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ;

 • papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, - jeden raz na cztery tygodnie    
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - dwa razy w roku,

  z nieruchomości zamieszkałych;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte  opony   - jeden raz w roku,
 • ponadto odpady; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metali, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady niebezpieczne takie jak: lampy fluorescencyjne, farby, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

 

5. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mielec, zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Mielec wypełnionej ww deklaracji:

 • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi  w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Właściciele nieruchomości, zobowiązani są bez wezwania do uiszczenia na rzecz Gminy Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym w następujących terminach:

 1. za miesiąc styczeń i luty       -   do 20 lutego każdego roku
 2. za miesiąc marzec i kwiecień -   do 20 kwietnia każdego roku
 3. za miesiąc maj i czerwiec      -   do 20 czerwca każdego roku
 4. za miesiąc lipiec i sierpień     -   do 20 sierpnia każdego roku
 5. za miesiąc wrzesień i październik - do 20 października każdego roku
 6. za miesiąc listopad i grudzień - do 20 grudnia każdego roku

 

Każdy zoobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodorawonia odpadami komunalnymi winien jest terminowo i w zadeklarowanej wysokości wnosić opłatę w wybranej przez siebie formie tj. przelewem bądź w punktach kasowych PBS O/Mielec

 
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe