Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXXIX sesja Rady Gminy Mielec - 28.06.2018

24-06-2018


Porządek obrad:

Interpelacje Radnych.

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2017 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 w miejscowości Szydłowiec – obszar A.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany III-część A, V i VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Mielecka w gminie Mielec – część A.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni” w gminie Mielec.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na trenie Gminy Mielec.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr 495/3 o powierzchni około 0,01 ha oraz nabycie udziału w drodze o nr ewid. gr. 494 w części 1/96 na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów dla mieszkańców Gminy Mielec w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Gminy Mielec.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2018.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2018.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  20. Sprawy różne i wolne wnioski.


   Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec,
   ul. Głowackiego 5.

   Komisje:

   W dniu 26 czerwca 2018 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa, 
   Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.

   Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 28 czerwca 2018 r.

                                                                                                          
   stat4u Liczniki darmowe