Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Sobota, 16 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami V sesja Rady Gminy Mielec 18.02.2015

11-02-2015

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -
S E S J Ę  RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :


1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLVI/360/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Mielec wykonania zadania własnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Gminę Mielec .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadania własnego gminy w zakresie utworzenia, prowadzenia utrzymywania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez Gminę Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji założeń projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Komisje odbędą się : 

W dniu 16 lutego 2015 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 900 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa, Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, oraz doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 18 lutego 2015 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe