Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Sobota, 16 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Do 01.08.2014 zwrot akcyzy dla rolników

09-07-2014

I N F O R M A C J A  D L A  R O L N I K Ó W

Wójt Gminy Mielec przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie

od dnia 1 sierpnia 2014 do 31 sierpnia 2014r.

 

należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, wystawione od dnia 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014r. oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

 

Limit roczny zakupionego oleju napędowego podlegający zwrotowi to

86 litrów na 1 ha użytków rolnych

* stawka zwrotu podatku na 1 litr to 0,95 zł.

= kwota zwrotu 86 litrów *0,95 zł = 81,70 za 1 ha

 

W przypadku gdy producent rolny wykorzystał już cały przysługujący mu limit roczny zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym półroczu roku 2014 – to nie przysługuje mu zwrot w drugi półroczu bieżącego roku.

Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

  1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

  2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

  3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości

 

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE OD 1-31 PAŹDZIERNIKA 2014r. PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

 

Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu, sala obsługi, u sołtysa wsi lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielec, ul. Głowackiego 5, sala obsługi OSOBIŚCIE za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe