Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 22 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Rodziny zastępcze

26-08-2011

I Kim jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza to forma prawna sprawowania opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziećmi niedostosowanymi społecznie. Chodzi w szczególności o takie dzieci, których biologiczni rodzice zostali ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub zostali jej pozbawieni, ewentualnie dzieci osierocone.

Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna (również mężczyzna!). Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej.

 

 

II Zadania rodziny zastępczej

Podstawowym zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku warunków odpowiednich do jego stanu zdrowia, wieku i poziomu rozwoju.

Szczególnie chodzi o:

-         należyte warunki bytowe;

-         możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;

-         możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;

-         możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;

-         odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

III Kto może zostać rodziną zastępczą?

1.      Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 

1) dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

2) mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

4) nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;

5) wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;

6) nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

7) mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

8) uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

IV 5 kroków jak zostać kandydatem na rodzinę zastępczą w powiecie mieleckim

  1. Zgłoszenie się kandydatów do PCPR w Mielcu.

  2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez ośrodek pomocy społecznej w celu wydania opinii o kandydatach.

  3. Zebranie przez PCPR dokumentów o niekaralność kandydatów oraz informacji o braku pozbawienia, zawieszenia i ograniczenia władzy rodzicielskiej kandydatów.

  4. Sporządzenie diagnozy przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, na podstawie, której wydawana jest opinia.

  5. Udział w szkoleniu organizowanym przez PCPR. PCPR w Mielcu prowadzi szkolenie w oparciu o program pn. „Przyjazna rodzina" opracowany przez PCPR a zatwierdzony przez Ministra Polityki Społecznej decyzją z dnia 15.10.2004r.

 

Po pozytywnym przejściu powyższych kroków kandydaci są gotowi na przyjęcie dziecka lub dzieci. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

V Jak długo dziecko pozostaje w rodzinie zastępczej?

1. do uzyskania pełnoletności przez dziecko

Rodzina zastępcza ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności chyba, że wychowanek kontynuuje naukę w szkole, którą rozpoczął przed osiągnięciem pełnoletności. Wówczas funkcja rodziny zastępczej ustaje z chwilą zakończenia nauki.

 

2. przed uzyskaniem pełnoletności przez dziecko

Na podstawie postanowienia Sądu dziecko z rodziny zastępczej może powrócić do rodziny naturalnej lub zostać umieszczone w rodzinie adopcyjnej lub innej formie opieki zastępczej.

VI Rodzaje rodzin zastępczych

1)      spokrewnione z dzieckiem;

2)      niespokrewnione z dzieckiem;

3)      zawodowe niespokrewnione z dzieckiem ( otrzymujące wynagrodzenie za pełnioną funkcję):

a)      wielodzietne (o liczbie dzieci od 3 do 6)

b)      specjalistyczne ( przyjmujące dzieci chore lub niedostosowane społecznie)

c)      o charakterze pogotowia rodzinnego (przyjmujące dzieci w gotowości o każdej porze dnia i nocy, dziecko przebywa w tej rodzinie do 15 miesięcy maksymalnie).

 

VII Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

Rodzina zastępcza może otrzymać:

1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka:

a)  40% podstawy (aktualnie 1647zł) dla dzieci od 7 lat do 18 lat - 658,80zł

b)  60 % podstawy (aktualnie 1647zł) dla dzieci do 7 lat, dzieci od 7 lat do 18 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności - 988,20zł

c)  80% podstawy (aktualnie 1647zł) dla dzieci do 7 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności - 1317,60 zł

2. Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy ( aktualnie 1647zł), tj. do 2470,50 zł. - pomoc zależna od możliwości i potrzeb dziecka.

3. Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych:

a)      dla pogotowia rodzinnego

- w okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 95% podstawy (aktualnie 1647zł)

- 1564,65 zł brutto,

- z dniem przyjęcia pierwszego dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 160% podstawy (aktualnie 1647zł) - 2635,20 zł brutto

b). dla specjalistycznej i wielodzietnej rodziny zastępczej miesięczne                            wynagrodzenie w wysokości do 160% podstawy (aktualnie 1647zł) -                                        do 2635,20zł brutto.

 

VIII Inne formy wsparcia rodziny

1) zapewnienie pomocy w formie pracy socjalnej,

2) zapewnienie specjalistycznego wsparcia prawnego i psychologicznego,

3) pomoc w dostępie do innych specjalistów w razie konieczności.

 

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe