Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Sobota, 16 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

WYPRAWKA SZKOLNA

31-07-2012

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 14 czerwca 2012r Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r- „Wyprawka szkolna" Zgodnie z ww. programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 będą mogły otrzymać dzieci rozpoczynające naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Kryterium dochodowe:

- do klasy I szkoły podstawowej jeżeli uczniowie pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.); obecnie wynosi 504,00 zł netto na osobę w rodzinie;

- do klasy II -IV szkoły podstawowej jeżeli uczniowie pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) obecnie wynosi 351 zł. netto na osobę w rodzinie,

-przypadki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)może być udzielana uczniom w klasach II-IV poza kryterium dochodowym, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Wniosek o przyznanie przedmiotowej pomocy należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013, terminie od 16 sierpnia 2012r. do 05 września 2012r.

Wartość dofinansowania zakupu podręczników:

• 180 zł. dla ucznia klas I – III szkoły podstawowej

• 210 zł. dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej

Do wniosku o przyznanie w/w pomocy należy dołączyć dokumenty określające dochody netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku np.

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia,

- zaświadczenie z powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku lub braku prawa do zasiłku

- potwierdzone kserokopie decyzji o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych

- potwierdzone kserokopie decyzji o korzystaniu i wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

- zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy

- zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS- ie.

Dyrektor szkoły zwraca wnioskodawcy koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.

Żródło

Pobierz wniosek


                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe