Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 22 Październik 2018

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XIV Sesja Rady Gminy Mielec 18 listopada 2011 roku (piątek) o godzinie 9:00

14-11-2011

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WOLA CHORZLOWSKA I” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WOLA CHORZLOWSKA II” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mielec.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
20. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 18 listopada 2011 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe